Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy szkoleniowej ftszkolenia.pl

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 650) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http:// http://ftszkolenia.pl (dalej: Platforma).
 2. Korzystając z platformy ftszkolenia.pl akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem http://ftszkolenia.pl/regulamin.html  oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu dostępną pod adresem http://ftszkolenia.pl/polityka-prywatnosci.html.
 3. Właścicielem platformy szkoleniowej ftszkolenia.pl jest: FT Polska Spółka z o.o., ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno/Gidle, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456030, NIP: 945-219-29-25, REGON:243100615, e-mail : biuro@ftpolska.pl (dalej: Usługodawcą).
 4. Użytkownikiemw rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy przez przeglądarkę internetową.
 5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na własny użytek. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzaniach Użytkownik korzysta z Platformy, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.
 6. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego (dalej: Usługa) zamówionych szkoleń na Platformie ftszkolenia.pl.
 7. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć jako proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy szkoleniowej ftszkolenia.pl w spersonalizowanym dla każdego uczestnika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości.
 8. Warunkiem korzystania z Platformy ftszkolenia.pl, w tym składania zamówień jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 9. Konto Użytkownikajest to przestrzeń serwisowa Platformy ftszkolenia.pl, dostępna dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych szkoleń warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Konsumentw rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Usługodawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Konsumentów posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu po za terenem Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Platforma ftszkolenia.pl wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 3. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

§ 3 Konto użytkownika

 1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Platformy oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Usług.
 2. Właścicielem Konta Użytkownika na platformie ftszkolenia.pl może być wyłącznie osoba fizyczna.
 3. Założenie konta w serwisie ftszkolenia.pl jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie ftszkolenia.pl/rejestracja.html.
 4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 5. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika szkolenia i są wymagane w procesie realizacji kształcenia i certyfikacji.
 6. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 10. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy podany na stronie ftszkolenia.pl/kontakt.html.
 12. W celu optymalizacji procesu edukacyjnego Platforma zbiera szczegółowe dane o postępach nauki w serwisie, w tym informacje na temat przerabianych szkoleń, testów i egzaminów.

§ 4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ze względu na spersonalizowany charakter platformy szkoleniowej, nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. wybór szkolenia;
  2. wybór i zatwierdzenie opcji szkolenia;
  3. wybór rodzaju płatności u dostawcy płatności;
  4. dokonanie płatności.
 3. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w ramach platformy ftszkolenia.pl. Ceny szkoleń podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 4. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. Płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line
  2. Przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach platformy ftszkolenia.pl, tj. druk przelewu generowany za pośrednictwem dostawcy płatności on-line
 5. W przypadku formy płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
 6. W przypadku przelewu bankowego uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 8. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) szkoleniowej zgodnie z opisem Usługi na platformie ftszkolenia.pl oraz postanowieniami Regulaminu.
 9. Pełny dostęp do zakupionych szkoleń w ramach platformy ftszkolenia.pl aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
 10. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego szkolenia na platformie ftszkolenia.pl jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 11. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.
 12. Regulaminowy maksymalny okres czasu przewidziany na realizację Usługi pojedynczego szkolenia przez Użytkownika wynosi 30 dni, liczone od momentu zawarcia elektronicznej Umowy.

§ 5 Przystąpienie do egzaminu

 1. Kupujący, po wykupieniu dostępu do egzaminu lub szkolenia z egzaminem, ma tylko jedno podejście do zdania egzaminu. Kolejna próba możliwa będzie po dokonaniu następnej opłaty za
 2. W przypadku zakupu Szkolenia z egzaminem dostęp do egzaminu dostępny jest po ukończeniu szkolenia.
 3. Przed przystąpieniem do egzaminu konieczne jest sprawdzenie stanu łącza internetowego.
 4. Przerwanie egzaminu po jego rozpoczęciu następuje po:
  1. zerwaniu połączenia z Internetem
  2. odświeżeniu strony
  3. cofnięciu do poprzedniej strony
  4. zamknięciu przeglądarki.
 5. Czas trwania egzaminu jest uzależniony od rodzaju szkolenia i każdorazowo jest on podany przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin, pytania na które nie została udzielona odpowiedź uznawane są za odpowiedzi niepoprawne.
 7. Przystępujący do egzaminu, będzie każdorazowo informowany przed jego rozpoczęciem liczbie pytań w egzaminie oraz warunkach zaliczenia egzaminu.
 8. Zatwierdzenie Zakończenia egzaminu, kończy egzamin bez możliwości powrotu do udzielania odpowiedzi.
 9. Po zakończeniu egzaminu uczestnik otrzyma informację o uzyskanym wyniku.
 10. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu uprawnia do pobrania wygenerowanego imiennego certyfikatu.

 

§ 5 Uprawnienia Użytkownika i licencja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 2. a) dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w ramach platformy ftszkolenia.pl.
 3. b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym

c)otrzymania certyfikatu ukończenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku Egzaminu.

 1. d) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników platformy ftszkolenia.pl.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
 3. a) samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia
 4. b) przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na platformie ftszkolenia.pl stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 6. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy szkoleniowej materiałów dydaktycznych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 7. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą ftszkolenia.pl materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych szkoleń.
 9. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 6 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone - na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:
  1. wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem,
  2. używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
  3. narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
 5. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie ftszkolenia.pl/kontakt.html.
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w dowolnej formie pisemnej zgodnej z prawem konsumenckim.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy..

§ 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Platformy jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 z późn. zm.), Ogólnym rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 650). Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: ftszkolenia.pl/polityka-prywatnosci.html.

§ 10 Zmiany oferty i akcje promocyjne

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje na platformie nie łączą się ze sobą. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą ukończenia przez Użytkownika szkolenia, wydania Użytkownikowi certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji po zdaniu Egzaminu, po zakończeniu okresu 30 dni przewidzianych na realizację Usługi, w trybach określonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie http://ftszkolenia.pl/regulamin.html. W trakcie realizacji zamówienia – usługi szkoleniowej oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Logowanie / Rejestracja