Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ftszkolenia.pl
 3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: FT Polska Spółka z o.o., ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno/Gidle, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456030, NIP: 945-219-29-25, REGON:243100615.
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@ftszkolenia.pl
 5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies(tzw. „ciasteczka”).
  3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 8. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 9. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 10. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 11. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 12. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 13. Hosting
 14. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: Nazwa.pl
 15. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 16. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 17. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
 18. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 19. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 20. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 22. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 23. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 24. Informacje w formularzach
 25. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 26. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 27. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 28. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 29. Logi Administratora
 30. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 31. Informacja o plikach cookies
 32. Serwis korzysta z plików cookies.
 33. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 34. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 35. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 36. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 37. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 38. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 39. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 40. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 41. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 42. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

 1. Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:
 1. Administrator
  Administratorem danych osobowych jest FT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pławnie, ul. Plac Wolności 26, 97-540 Gidle, NIP: 949-219-29-25, REGON: 243100615.
 2. Inspektor Ochrony Danych Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: biuro@ftszkolenia.pl
 3. Cele oraz zakres przetwarzania danychPaństwa dane osobowe przetwarzane będą w celu (oraz zakresie): 
  1. rejestracji, szkolenia (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, data urodzenia, dane karty płatniczej; nazwa firmy oraz NIP firmy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (zakres: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby firmy, NIP), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  3. rozpatrzenia reklamacji (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego – w przypadku zwrotu pieniędzy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 4. Warunki podania danych osobowych   
  1. podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z usług
  2. aby otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, wskazanych w pkt 3 b) powyżej - bez tych informacji nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury
  3. aby móc skontaktować się z Panią/Panem telefonicznie/e-mailowo w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail - bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego/e-mailowego
 5. Odbiorcy danych osobowych
  1. w ramach realizowanych usług korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania im danych osobowych; w związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pani/Pana dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, firmie zapewniającej obsługę księgową, firmie świadczącej usługę hostingową, firmom obsługującym szybkie płatności, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody)
  2. istnieje też możliwość, że na podstawie odpowiedniego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe innym organom lub podmiotom
 6. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  1. obowiązywania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy
  2. 6 miesięcy - w odniesieniu do danych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, ale nie doszło do zawarcia umowy
  3. 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych dotyczących obowiązków wynikających z prawa podatkowego
  4. 3 lub 10 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

   W celu usprawnienia procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych, okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych
 7. Uprawnienia podmiotu danych
 8. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania/uzupełnienia danych
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 4. ograniczenia przetwarzania
 5. przenoszenia danych
 6. wniesienia sprzeciwu
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Logowanie / Rejestracja