DIGCOMP

RAMA DIGCOMP - KOMPETENCJE CYFROWE

Kompetencje informatyczne (cyfrowe), to jeden z najważniejszych obszarów 8 kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, które są niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu coraz bardziej scyfryzowanego społeczeństwa. W tym ujęciu kompetencje cyfrowe można zdefiniować jako swobodne i krytyczne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, aby osiągać cele związane pracą, zatrudnieniem, nauką, wypoczynkiem i uczestnictwem w życiu społecznym. Kompetencje cyfrowe należą do umiejętności przekrojowych, czyli występują i są wręcz niezbędne w nabywaniu kompetencji w pozostałych obszarach (np. umiejętnościach nauki języków, umiejętności uczenia się czy świadomości kulturowej).

DIGCOMP to rama odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie. Zawiera opis 21 kompetencji ramowych (modelowych), zgrupowanych w 5 obszarów, na różnych poziomach zaawansowania. Rama DIGCOMP ułatwiać ma rozumienie, czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie.

Rama DIGCOMP jest podzielona na pięć obszarów, w których wyróżniamy:

  1. Informacja
  2. Komunikacja
  3. Tworzenie treści
  4. Bezpieczeństwo
  5. Rozwiązywanie problemów

Rama DigComp stanowiła punkt wyjścia do opracowania materiału szkoleniowego na poziomach A, B i C wraz z egzaminem:

Moduł 1 Informacja jest poświęcony gromadzeniu, organizacji i przechowywaniu informacji cyfrowej oraz ocenie jej wagi i celu. W module są omawiane narzędzia służące efektywnemu i bezpiecznemu pozyskiwaniu zasobów informacyjnych w sieci, sposobom ich organizacji oraz szybkiemu wyszukiwaniu zgromadzonych i zachowanych informacji.


Moduł 2 Komunikacja jest kompendium wiedzy na temat komunikacji z innymi użytkownikami sieci, za pomocą aplikacji i programów, powszechnie dostępnych przez komputery personalne i urządzenia mobilne, wykorzystujące najnowszą i bezpłatną technologię w komunikacji multimedialnej. Ułatwia on organizację pracy zawodowej jak i prywatnej oraz wyjaśnia jakie panują w nich zasady by móc szybko, legalnie, a co najważniejsze, sprawnie osiągnąć zamierzone cele pracując w grupie oraz indywidualnie.


Moduł 3 Tworzenie treści jest poświęcony tworzeniu i edycji nowych treści (obrazów, nagrań audio i wideo, dokumentów tekstowych i prezentacji), kreatywnemu łączeniu w dokumentach informacji z różnych źródeł i w różnej formie, zagadnieniom związanym z ochroną własności intelektualnej i licencjami, wprowadzeniu do tematyki programowania. Oprócz niezbędnego minimum wiedzy teoretycznej moduł prezentuje praktyczne wykorzystanie zarówno programów komercyjnych (MS Word i PowerPoint 2016), darmowych (paint.net, MovieMaker, FreeMind), jak również narzędzi dostępnych w Internecie (konwersja plików, modyfikacja nagrań wideo, tworzenie stron internetowych).


Moduł 4 Bezpieczeństwo jest poświęcony sposobom chronienia siebie i swoich urządzeń elektronicznych przed niebezpieczeństwami, na które narażone są wszystkie osoby korzystające z Internetu. W szczególności omawiane są kwestie korzystania z programów antywirusowych, zabezpieczeń wbudowanych w system operacyjny, zarządzania swoimi tożsamościami cyfrowymi oraz zagrożeń dla zdrowia wynikających z posługiwania się nowoczesnymi technologiami.


Moduł 5 Rozwiązywanie problemów kierowany jest do osób zainteresowanych samodzielnym identyfikowaniem i rozwiazywaniem najczęstszych problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem oraz bezpiecznym sposobem dobierania i pozyskiwania narzędzi niezbędnych do rozwiązywania codziennych problemów z wykorzystaniem technologii IT. Podręcznik omawia również urządzenia peryferyjne ich zastosowanie a także jak w kreatywny sposób wykorzystywać zasoby multimedialne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne do aktualizowania i pogłębiania wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych a także w jaki sposób dostosować poznane rozwiązania do swoich potrzeb.


Obszary 1-3 mają charakter bardziej liniowy, z kolei obszary 4 i 5 są w założeniu bardziej przekrojowe. Oznacza to, że obszary 1-3 skupiają się w założeniu na konkretnych czynnościach i zastosowaniach właściwych dla tych obszarów, natomiast w przypadku obszarów 4 i 5 można mówić o dowolnych czynnościach wykonywanych za pomocą narzędzi cyfrowych. Kwestie bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów muszą towarzyszyć każdemu użytkownikowi komputera, bez względu na wykonywaną czynność. W konsekwencji, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie szereg elementów musi w wielu miejscach stykać się ze sobą lub wręcz nakładać na siebie. Tego typu zależności pojawiają się nie tylko w obszarach 4 i 5 w odniesieniu do pozostałych, ale tak naprawdę pomiędzy dowolnie wybranymi obszarami ramy. Dzieje się tak dlatego, że rama stanowi jedynie punkt wyjścia i odniesienia i nie powinna być traktowana jako jednolity program nauczania.

Logowanie / Rejestracja